Certifikáty

Vysoká úroveň odbornosti.

Na získané certifikáty jsme hrdí.

ENIVORONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

Ústav stavebního inženýrství Republiky Slovinsko vypracoval analýzu životního cyklu výrobku (LCA analýza) pro kompozitní desky Kerrock a na základě této LCA analýzy vydal environmentální prohlášení o produktu (EPP) v souladu s ISO 14025 a EN 15804:2012 + A2:2019.
EPP obsahuje výpočet vlivů Kerrocku na globální oteplovaní a jiné důležité ukazatele vlivu na životní prostředí. Výsledky uvedené v EPP poukazují na příznivé dopady na životní prostředí a jsou v souladu se závazky společnosti Kolpa d.o.o. ke snížení uhlíkové stopy Kerrocku.

Získat dokument

Antibakteriální účinnost

Kerrock® brání šíření bakterií. Kerrock+ má kromě toho také jedinečnou antibakteriální funkci. Testování a zpráva o hodnocení účinnosti antibakteriálních látek v materiálu Kerrock® (Evaluation Report of Antimicrobial Efficacy) byly vypracovány v laboratoři organizace BASF (zpráva č. BSL-140,TA20100906).

Získat dokument

ISO 9001

Společnost Kolpa d.o.o. výrobce Kerrock®-u má zavedený systém řízení kvality v souladu s normou EN ISO 9001. Tím prokazujeme svou schopnost důsledného zabezpečení kvality výrobků a služeb, které splňují požadavky zákazníků i platné právní předpisy.

Získat dokument

ISO 14001

Tato norma umožňuje systemizaci environmentálních aspektů, které vyplývají z každé uskutečněné aktivity společnosti. Kromě podpory ochrany životního prostředí a prevence znečišťování vytváří podmínky pro sociálně-ekonomickou rovnováhu a sociální odpovědnost. Kolpa d.o.o., výrobce materiálu Kerrock®, má certifikovaný systém ochrany životního prostředí.

Získat dokument

ISO 19712 - Zavod za gradbeništvo Slovenije (Slovinský institut pro stavebnictví)

Kerrock® splňuje a přesahuje všechny požadavky stanovené v rámci normy ISO 19712 pro dekorativní materiály s odolným povrchem pro pracovní povrchy, obklady a tvarované výrobky. Část 2: Určení vlastností – kompozitní desky Část 3: Určení vlastností – tvarované výrobky Byla provedena vnější testování v ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije/Slovinský institut pro stavebnictví), Zpráva č. 884/18-460-1 a interní testování v laboratoři společnosti Kolpa.

Získat dokument

Styk s potravinami – slovinská Národní laboratoř pro zdraví, životní prostředí a potraviny (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano)

Národní laboratoř pro zdraví, životní prostředí a potraviny (NLZOH, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), hlavní slovinská laboratoř pro veřejné zdraví, která se věnuje hygienickým a ekologickým aktivitám, potvrzuje, že je Kerrock® bezpečným materiálem pro přímý styk se všemi druhy potravin, aniž by představoval riziko pro veřejné zdraví. Je v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 10/2011 (ve znění pozdějších předpisů do 2018) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.

Získat dokument

Fasádní obklady a obklady stěn – slovinský institut pro stavebnictví (Zavod za gradbeništvo Slovenije)

Hlavní slovinský státem pověřený Orgán pro technická schválení ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Slovinský institut pro stavebnictví) vydal Slovinské technické schválení (Slovenian Technical Approval) STS-11/0024 pro KERROCK PANELY PRO FASÁDNÍ A STĚNOVÉ OBKLADY. Toto technické schválení prokazuje způsobilost a je klíčové pro použití Kerrock® panelů/prvků v provzdušňovaných fasádách.

Získat dokument

Reakce na oheň

Reakce na oheň materiálu Kerrock® ve stavebním sektoru byla prokázána analýzou, která zahrnuje chování materiálu v počáteční fázi požáru. Testy byly provedeny v souladu s požadavky, které nařizuje evropská norma EN 13501-1 (Euroclass System). Kerrock® panely byly zařazeny do následující třídy reakce na oheň B-s1,d0. Testy byly provedeny:

 • v CSI (Certification and Behavioral Analysis Center – Itálie) – Klasifikační zpráva 0710DCREA15¬_6
 • v ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije, Slovinský institut pro stavebnictví) – Klasifikační zpráva č. P 0942/10-530-4

Testování reakce materiálu Kerrock na oheň bylo provedeno také v souladu s normou DIN 4102-1 na HFM TUM (Technische Universitat München). Kerrock® získal hodnocení B1 pro stavební materiál – testovací zpráva B15159. Materiál Kerrock® byl testován také z ohledem na uvolňování kouřových plynů a jejich toxicitu (Testing of the smoke development and toxity) v souladu s Rezolucí MSC: 61 (67), FTP kód, Příloha 1, Část 2. Toto testování provedla Exova Warringtonfire a materiál Kerrock® splňuje požadavky IMO FTPC, část 2 kapitola 2.6.1.1 Kouř a kapitola 2.6.2 Toxicita při uvolňování kouřových plynů a toxicity (zpráva č. 2011-1241-1). Ta prokazuje vhodnost materiálu Kerrock® pro použití pro dělící stěny, obklady a stropy.

Získat dokument

MED – Vybavení lodí

Materiál Kerrock® MF je vhodný pro vybavení lodí, protože splňuje požadavky směrnice MED (Marine Equipment Directive). Pro Směrnici MED určily standardy účinnosti a testování Mezinárodní námořní organizace (IMO – International Maritime Organization) a evropské orgány pro standardizaci. LAPI, certifikační komora z Itálie provedla testování materiálu Kerrock® MF pro Modul B (Certifikát č. 0987/MED-B/686 Rev.1) a provedla revizi systému kontroly kvality výroby pro Modul D (Certifikát č. 0987/MED-D/702).

Získat dokument

Vybavení vozidel

Materiál Kerrock® je s ohledem na hořlavost materiálů vhodný pro vnitřní vybavení některých kategorií motorových vozidel/autobusů, protože splňuje požadavky Regulativy č. 118 (R118). V laboratoři LAPI v Itálii bylo provedeno testování materiálu Kerrock® (Testovací zpráva č. 1386.6MT0030/19). DEKRA vypracovala Technickou zprávu 19M3-01779-00 a ve spolupráci s certifikační komorou NSAI vydala pro materiál Kerrock® Type approval certificate.

Získat dokument

Vybavení vlaků

Materiál Kerrock® je s ohledem na reakci na požární vlastnosti vhodný do materiálů a produktů, které se používají na železničních vozidlech a jsou definovány v rámci normy EN 45545-2 (European Union Standard Fire Testing to Railway Components). Akreditovaná laboratoř LAPI z Itálie provedla testování panelů kerrock. Na základě výsledků testování byl vzorek v souladu s požadavky podle třídy nebezpečnosti R2 (for Hazard Level requirement set R2) pro standardní panely Kerrock® (Testovací zpráva č. 1800.1IS0040/19) a podle třídy R1 pro panely Kerrock® MF (Testovací zpráva č. 352.1IS0040/20).

Získat dokument

Emise TOS

Švédská akreditovaná laboratoř RI.SE na panelu Kerrock® provedla měření emisí Těkavých organických látek (TOS) v souladu s EN ISO 16000-9:2006 (Vnitřní vzduch – Část 9), karcinogenních látek (EU Regulativa č.1272/2008 Anex VI, kat 1A a 1B) a formaldehydu a acetaldehydu (ISO 16000-3:2001). Naměřené hodnoty TOS jsou silně pod přípustnými hodnotami a karcinogenní látky nebyly detekovány; Zpráva: 2F000828. Závěrem testu je, že Kerrock® splňuje požadavky vysoké klasy M1 pro registraci podle Byggvarubedömningen, Švédsko. Registrace momentálně probíhá. Kromě toho jsme navázali kontakt s UL pro získání certifikátu Greenguard, který pokrývá podobnou oblast jako zmíněný švédský certifikát.

Získat dokument

Prohlášení podle REACH

Prohlášení o souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Toto prohlášení potvrzuje, že panely, mísy, lepidlo Kerrock®, které vyrobila a dodala společnost Kolpa, neobsahují látky, které by patřily do kategorie látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), jak je definováno v Nařízení (ES) č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) v množství nad 0,1 % s ohledem na hmotnost.

Používáme látky a směsi, které jsou registrované našimi dodavateli nebo výrobci. Jako následný uživatel s dodavateli pravidelně komunikujeme v souvislosti s REACH.

Pravidelně sledujeme také seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), který je zveřejněn na stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na adrese; http:/www.echa.europa.eu/sl/candidate-list-table.

Získat dokument

Leed

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) je přední mezinárodní systém a program pro hodnocení/certifikaci plánování (projektování) ve stavebnictví, který zároveň propaguje nejlepší světové praxe v oblasti stavby budov, a při používání stavebních výrobků. Pomáhá odborníkům při zlepšení kvality stavebních výrobků a snižování vlivů na životní prostředí. Odvětví ekologického stavebnictví rychle roste, proto majitelé i dodavatelé rychle objevují výhody certifikace LEED.

 • Kerrock® je materiál s dlouhou životností, výrobky lze po ukončeném použití přemístit a znovu použít
 • Produkty vyrobené z materiálu Kerrock® je možné zcela recyklovat a přetvarovat na suroviny, ze kterých lze vyrobit nové výrobky nebo je použít pro jiný průmysl. Větší kusy (části fasádních panelů, obkladů atd.) je možné pomocí lepidla Kerrock® přetvořit na jiné výrobky, například nábytek.
 • Kerrock® obsahuje 0 až 40 % recyklovaných látek.
 • Kerrock® se vyrábí z materiálů, které pocházejí z nejbližších lokálních zdrojů, čímž snižujeme dopad na životní prostředí.
 • Lepidlo Kerrock®, které se používá pro lepení výrobků/produktů je u konečných uživatelů zcela vytvrzené, a proto nedochází k uvolňování těkavých organických látek (TOS).
 • Výrobky Kerrock® jsou vhodné pro použití v uzavřených prostorách, protože se z nich prakticky neuvolňují žádné organické těkavé látky (HOS). To potvrzuje i testování v nezávislé laboratoři RI.SE (Zpráva č. 2F000828, RI.SE).
 • Kerrock® je kompozitní materiál, který je v souladu s nařízením REACH. Neobsahuje látky, které jsou uvedeny na seznamu SVHC (Substances of Very High Concern).
 • Žádná ze složek, které se používají při výrobě panelů Kerrock® neobsahuje ftaláty, těžké kovy, sloučeniny chromu (VI) ani jiné karcinogenní látky.
 • Panely Kerrock® jsou samouhasitelné, v případě vnějšího zdroje ohně neuvolňují jedovaté plyny (zpráva č. 2011-1241-1, EXOVA Warringtonfire)

Subscribe to our newsletter and stay up to date on what's new

KEEP IN TOUCH